Pendahuluan Teknologi Pendidikan Teknologi Maklumat Tugasan Sumber Latihan
Penggunaan teknologi atau TMK dalam P&P , bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan dan kecekapan proses P&P.  Untuk itu kita seharus dapat menggunakannya secara berfikrah, terancang dan bersesuaian (iaitu, bila perlu, bila tidak, dan bagaimana?).  Penggunaan teknologi atau TMK secara tidak langsung akan membantu dan mendorong kita untuk melakukan anjakan pradigma dalam proses P&P.  Ini seterusnya akan melahirkan satu persekitaran pembelajaran yang lebih baik dan menarik. Aplikasi/integrasi teknologi atau TMK dalam P&P tidak semestinya berkehendakkan kita menguasi kemahiran teknologi atau TMK tahap tinggi, tetapi yang lebih penting dan utama ialah bagaimana kita dapat menghasilkan bahan atau media P&P yang memenuhi kesesuaian dan keperluan pembelajaran pelajar.  Untuk itu kita seharusnya menguasi kemahiran dan pengetahuan pedagogikal, teknologikal dan konten -- ketiga-tiga unsur ini merupakan pengentahuan dan kemahiran asas yang perlu bagi sesorang guru dalam abad ke-21.  Di samping itu kita juga harus memahami apa yang dimaksudkan dengan integrasi teknologi  dalam P&P, perancangan dan pelaksanaannya .   Bagi menghasilkan bahan atau media P&P yang menepati kesesuaian dan keperluan pembelajaran yang optimum, kita seharusnya perlu mengetahui dan memahami aspek- aspek rancangan pengajaran (instructional planning), rekabentuk pengajaran (instructional design) dan yang cukup penting ialah teori pembelajaran (learning theory) yang mendasari (mempengaruhi hal tuju proses P&P) perkara di atas.   Dalam proses kita menentukan bahan-bahan (media, perisian atau pakej) yang bersesuaian dengan keperluan pembelajaran kita seharus juga mengetahui beberapa konsep yang berkaitan penggunaan komputer / TMK dalam P&P; Antaranya PPBK, CAL , e-learning , internet dalam P&P , intranet dan sebagainya.   Kemudian kita sehaursnya berupaya menilai bahan-bahan P&P mengikut kaca mata (dari sudut perspektif tertentu). Untuk itu elok kita mengetahui bagaimana menilai sesuatu bahan P&P dan proses penilaiannya , dan dapat menggunakan instrumen penilaian yang bersesuaian.   Dan akhir sekali kesediaan kita untuk menggunakan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Adakah kita bersedia untuk menggunakan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran? Jika belum apa yang perlu kita lakukan?
Pembelajaran Kendiri
EDU 3053
TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Home Sumber Pautan Internet
                                                        KAD : 2014 @ IPGKTI                                                    
Mukadimah
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad update Jun 2015 @ IPGKTI