PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
BERBANTUKAN KOMPUTER

(PPBK)


    DEFINISI PPBK

 

 •         Computer Assisted Learning
 •         Computer Assisted Instruction
 •         Computer Based Instruction
 •         Computer Aided Learning
 •         Computer Based Learning

 

        Penggunaan komputer untuk pengajaran adalah dalam bentuk tutorial,latih tubi, simulasi dan penilaian pelajar .Pelajar boleh terus belajar melalui komputer melalui pakej-pakej yang disediakan. Pakej tersebut mempunyai objektif tertentu mengikut tahap kemampuan kognitif pelajar

    CIRI-CIRI  PPBK

 

 •  Berasaskan individu
 •  Boleh diulang
 •  Bahan disediakan oleh guru
 •  Ramah pengguna
 •  Boleh diubahsuai mengikut tahap murid
 •  Interaktif

 

    KAEDAH MENGHASILKAN PERISIAN  PPBK
 
 


               MEREKA BENTUK (DESIGN) / MEMILIH BAHAN
                                              |
                                             V
                   ------>  CUBAUJI / UJICUBA  <--------------
                  |                           |                              |
                  |                          V                              |
                  !------>    TAMBAHBAIKAN                     |
                                             |                               |
                                            V                              |
                        LAKSANA PENGAJARAN <-----------!


 
 

    MENGHASILKAN PERISIAN PPBK

 •  Verbal
 •  Latih tubi
 •  Simulasi
 •  Inkuiri
 •  Tutorial
 •  Penyelesaian Masalah
 •  Permainan

 

    VERBAL

 •  Pengajaran terancang
 •  Buku kerja, bAhan gambarajah, soalan disediakan kepada pelajar
 •  Pelajar memberi respon jawapan pilihan
 •  Pelajar boleh meminta komputer memberi jawapan yang betul
 •  Komputer memberi jawapan secara verbal

 

  LATIH TUBI
 


      ------->  MASALAH   <-------------->  SOALAN <--------
      |                                                                         |
      -------------------->       ULANGAN        <--------------------

 

    SIMULASI

 • Lebih berbentuk permainan
 • Sesuai dalam pengajaran matematik
 • Pelajar memberi pilihan pembolehubah yang dapat memaparkan output yang berbeza

 

    INKUIRI

 •  Pelajar boleh bertanya komputer soalan tidak berstruktur mengenai masalah pelajaran
 •  Komputer memberi jawapan dan masalah tambahan untuik diselesaikan
 •  Ia sangat kompleks untuk disediaka
 •  Ia sesuai untuk matapelajaran sains

 

    TUTORIAL

 • Isi pelajaran tersusun
 • Pelajar boleh menjawab soalan
 • Komputer beri maklumbalas

 

 

    PENYELESAIAN MASALAH

 •  Pelajar dikehendaki membuat analisis masalah
 •  Data dimasukkan ke dalam ingatan komputer
 •  Komputer membantu pelajar menyelesaikan masalah
 •  Sesuai untuk mata pelajaran matematik dan sains

 

    PERMAINAN

 • Permainan berorientasikan pembelajaran
 • Pelajar akan cuba menyelesaikan masalah dengan menjawab berdasarkan syarat, lojik dan hukum tertentu
 • Situasi yang diberi mencabar motivasi pelajar

 

    KELEBIHAN PPBK

 • Penumpuan kepada pelajaran
 • Keupayaan lati tubi, ulangan, pemulihan dan pengayaan
 • Pembelajaran terarah kendidi (self-directed), kemampuan kendiri (self-paced) dan multiple intelligent
 •  Interaktif
 •  Kolaboratif
 •  Individu

 

KELEMAHAN PPBK

 •  Kos tinggi
 •  Perlukan kemahiran guru dalam mereka bahan atau perisian

 

 

    PEMBINAAN BAHAN PENGAJARAN DAN

  PEMBELAJARAN MELALUI CD

 • Contoh Bahan:-
  • Pengenalan Kepada Komputer
  • Pengajaran Al-Quran Tajwid
  • Bahan Yang Dibina Menggunakan Perisian Authorware
  • Bahan Pengajaran Dari Internet
 • Binaan sendiri :-
  • Membina Papan Cerita 1
  • Membina Papan Cerita 2
 • Cara Bina Bahan Dari CD Satu Demo
 • Teknologi Pengimbas

 

 

 

PPBK DALAM PENGAJARAN
MATEMATIK

 

        Penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK) dalam matapelajaran Matematik boleh diaplikasikan dengan pelbagai cara melalui

       penggunaan perisian-perisian yang sesuai seperti internet,hamparan elektronik (MS Office)

       aksessori yang terdapat di dalam komputer seperti kalkulator.  Teknik pengajaran boleh dipelbagaikan melalui  tutorial, latih tubi, simulasi, permainan, penyelesaian masalah dan lain-lain lagi.

 

Teknik Pengajaran.

1.    Tutorial

        Melalui kaedah tutorial, guru perlu menyediakan pakej-pakej pengajaran seperti dalam bentuk persembahan ( MS Power Point ) untuk menerangkan konsep-konsep asas dalam Matematik seperti fakta asas, peratus, pecahan dan lain-lain lagi.  Guru juga boleh menyediakan soalan-soalan berdasarkan isi pelajaran yang berkaitan.

2.    Latih tubi

        Kaedah latih tubi merupakan salah satu latihan atau gerak kerja yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik.  Ia dapat memberi  gambaran sejauh mana penguasaan murid terhadap sesuatu kemahiran yang dipelajari.
   Di pasaran terdapat banyak perisian-perisian yang dijual di kedai yang sesuai mengikut objektif pelajaran terkini. Kaedah ini boleh dijalankan secara pengajaran berkumpulan, berpasangan dan individu. Ia juga boleh dilakukan di dalam kelas atau dibawa ke rumah sebagai latihan kerja rumah. Selain itu, murid-murid juga boleh menggunakan kalkulator yang terdapat pada aksessori bagi menyelesaikan sesuatu pengiraaan.

3.   Permainan

        Pengajaran Matematik boleh juga dilakukan secara kaedah permainan.  Melalui kaedah ini guru dapat menarik minat murid.  Dengan menggunakan kaedah ini melalui komputer, murid-murid akan merasa lebih seronok dan gembira kerana dilampirkan dengan pelbagai bentuk grafik yang menarik. Oleh itu melalui kaedah ini objektif pengajaran dan pembelajaran akan lebih mudah tercapai.

 

4.    Penyelesaian Masalah

        Penyelesaian masalah merupakan kaedah pengajaran yang sesuai dalam pelajaran Matematik  bagi menguji penguasaan murid-murid dalam kemahiran yang dipelajari.  Melalui kaedah ini guru boleh menyediakan pakej pembelajaran yang mengandungi data-data yang perlu diselesaikan oleh murid. Melalui kaedah ini juga dapat melatih murid-murid membuat analisis masalah. Contohnya guru menyediakan pemasalahan berbantukan komputer dan murid menyelesaikan masalah tersebut berbantukan komputer samada secara individu ataupun berkumpulan.
 

 

Contoh-contoh Perisian PPBK Di Pasaran

 

i)    Fun Math With Arti Level 1/Level 2

Perisian ini dapat memperbaiki  kemahiran Matematik dengan cara
menyeronokkan dengan penggunaan elemen bunyi dan grafik yang
berwarna-warni.

ii)   Counting With Arti

Perisian ini mengandungi kemahiran mengira,menulis, menyesuaikan
dan menyusun nombor.   Di samping itu murid-murid juga boleh menambah, menolak dan membuat perbandingan nombor.  Di dalam perisian ini juga mengandungi 6 permainan pembelajaran yang menarik.

iii)             Matematik Metalogix1

Perisian ini merupakan satu perisian pembelajaran yang berkesan
di mana ia mengandungi pelajaran Matematik dengan  nota yang sistematik  dan komprehensif. Teknologi multimedia interaktif terkini dapat membentuk pemahaman, menarik minat dan merangsang daya serap mental murid.  Ia juga mengandungi permainan   yang menarik dan menyeronokkan.       

  iv)    Cerdas IQ

Melalui perisian ini, ia dapat menolong  murid-murid mencapai kecemerlangan dengan  menggunakan teknik  multimedia.  Merupakan perisian Multimedia Educational Courseware(MEC) yang canggih mengikut sukatan KBSR Malaysia.
 

 

Disediakan oleh

Masrulisah Md Ismail : 2KPLI-MATEMATIK MPTI 2003