Pendahuluan Teknologi Pendidikan Teknologi Maklumat Tugasan Sumber Latihan
Matlamat : Kursus Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran bertujuan menyediakan bakal-bakal guru dengan pengetahuan dan kemahiran teknologi pendidikan dengan memberi penekanan kepada aspek teoritikal, kemahiran menghasilkan bahan dan media untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran, dan seterusnya berupaya menggunakan teknologi yang ada supaya dapat diintegrasikan dalam proses P&P. Hasil Pembelajaran: Diakhir kursus ini peserta-peserta diharap dapat dan berupaya; 1. Menjelaskan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. 2. Memilih dan menghasilkan pelbagai  media pengajaran secara berkesan 3. Mengaplikasi kemahiran teknikal dengan menggunakan pelbagai media dalam proses pengajaran dan pembelajaran 4. Mengintegrasi kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran 5. Mengurus dan menilai keberkesanan media dan sumber pendidikan dengan cekap dan bertanggungjawab. Sinopsis: Kursus ini membincangkan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologi pendidikan; pemilihan, penghasilan, penggunaan dan penilaian media pengajaran; aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran; pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran; pengurusan media dan sumber pendidikan (This course discusses concepts, theories, practices and development  of educational technology; selection, production, utilization and evaluation of educational media; application of technical skills in using various instructional media; integration of information and communication technology in teaching and learning; management of educational media and resources)
Pembelajaran Kendiri
TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Home Sumber Pautan Internet
                                                        KAD : 2014 @ IPGKTI                                                    
Matlamat dan Hasil Pembelajara
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad Mei 2014 @ IPGKTI  
EDU 3053
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad update Jun 2015 @ IPGKTI